Mis on metsanduse arengukava ja metsaseadus?

Metsad hõlmavad Eesti pindalast natukene üle poole. Metsamaa on meie suur väärtus ja on oluline tagada selle jätkusuutlik majandamine. Järgnevalt anname lühida ülevaate metsaseadusest ja metsanduse arengukavast – kahest olulisest metsanduse valdkonna mõjutajast Eestis.

Metsandus ja metsaseadus

Eesti metsaseadus reguleerib metsade suunamist, metsa majandamist ja korraldamist ning sätestab seaduse rikkujale kahjude hüvitamise korra. Metsaseaduse eesmärk on tagada metsa kui ökosüsteemi kaitse ja säästev majandamine. Säästev majandamine tähendab seda, et tagatud on:

     elustiku mitmekesisus;

     metsa tootlikkus, uuenemisvõime ja elujõulisus;

     ökoloogilisi, majanduslikke, sotsiaalseid ja kultuurilisi vajadusi rahuldava metsakasvatuse võimalus.

Kas metsaseadus rakendub sinu metsale?

Metsaseaduse tähenduses loetakse metsamaaks maad, mis on:

     kantud metsamaa kõlvikuna maakatastrisse;

     pindaalaga vähemalt 0,1 hektarit ja millel kasvavad puittaimed kõrgusega vähemalt 1,3 meetrit ning puuvõrade liitusega vähemalt 30 protsenti.

Metsaseadust ei kohaldata, kui metsamaa on väiksem kui 0,5 hektarit, selle puude keskmine vanus ei ületa 10 aastat, see ei ole maakatastrisse kantud metsamaana või kasvavad seal hoopis marja- ja viljapuud. Vaata täpsemaid tingimusi metsaseadusest.

Aasta alguses kinnitati metsanduse arengukava rakendusplaan

Metsaseaduse kohaselt tuleb iga 10 aasta jaoks koostada metsanduse arengukava. Kavas määratakse valdkonna arengu eesmärgid ja pannakse kirja nende saavutamiseks vajalikud vahendid ja meetmed. Hetkel kehtiv metsanduse arengukava on koostatud aastateks 2011-2020 ning selle peamisteks eesmärkideks on Eesti metsade tootlikkus ja mitmekesisus ning tõhus kasutamine.

Lisaks arengukavale koostab Keskkonnaministeerium lühema perioodi kohta arengukava rakendusplaani. Aasta alguses kinnitati hetkel kehtiva metsanduse arengukava rakendusplaan aastateks 2016-2020. Olulisemateks eesmärkideks metsanduse arengukava rakendusplaanis on tagada:

     metsade tootlikkus ja elujõulisus ning mitmekesine, tõhus ja jätkusuutlik kasutamine;

     metsade kui elu- ja looduskeskkonna säilimine;

     puidu kui taastuva toorainet kasutamise eelistamine suurema CO2 emissiooniga toodete ja taastumatute energiaallikate asemel;

     suuremad investeeringud metsandussektorisse ja metsandusalasesse teadus- ning arendustegevusse.

Asjatundlik metsanduse nõustamine Ankatransilt

Kui sul on küsimusi metsanduse või oma metsamaa kohta, võta ühendust meie spetsialistidega.