Millal on metsaraie metsaomanikule tulus?

Metsaraiet tehakse puude kasvutingimuste parandamiseks ja küpsest metsast puidu varumiseks. Olenemata raie liigist, on lõppeesmärgiks tavaliselt puidu müügist tulu saamine. Millist raiet aga Sinu mets parasjagu vajab ja kas sellest on ka tulu loota?

Metsaraie ja selle erinevad liigid

Metsaseaduse kohaselt loetakse metsaraieks puude ja põõsaste langetamist, langetatud tüvede laasimist ja järkamist ning ka metsamaterjali koondamist ja kokkuvedu. Levinumad metsaraied on uuendusraie (sh lage- ja turberaie), hooldusraie (sh valgustus-, harvendus- ja sanitaarraie) ning valikraie.

Küpses metsas tehakse uuendusraiet

Uuendusraiega võimaldame metsal uueneda ja teenime puidu varumisest kohest tulu. Kui Sinu mets on küps, ei tasu raie tegemise või raieõiguse müügiga pikalt oodata, sest vananedes kaotab puistu oma väärtust, samuti muutub vastuvõtlikumaks haigustele ja tuule ning tormi kahjustustele. Uuendusraie jaguneb kaheks: lage- ja turberaie.

Lageraie korral eemaldame piiritletult alalt ühe aasta jooksul suurema osa puudest, jättes alles vaid seemnepuud ja loodusliku mitmekesisuse suurendamiseks üksikud säilikud ning puud või nende püstiseisvad osad. Võrreldes teiste raietega saad lageraiest suurima kohese tulu, kuid samas võtab metsa uuenemine kõige kauem aega.

Turberaiega võtame küpse metsa maha järk-järgult (korraga võib välja raiuda kuni 30% metsa tagavarast). Nii toimides loome soodsad tingimused metsa looduslikule uuenemisele. Turberaie jaguneb omakorda aegjärkseks, häil- ja veerraieks.

Erivanuselisele ja mitmerindelisele metsale sobib valikraie

Valikraiet tehes raiume puid ja väikehäilusid valikuliselt ning väga pika aja jooksul. Erinevalt turberaiest jääb valikraie tulemusena mets püsima.

Metsa kvaliteedi ja kiirema kasvu tagab hooldusraie

Hooldusraie parandab puude kasvutingimusi, suurendab nende tormi- ja lumekindlust ning parandab puidu kvaliteeti ja metsa tootlikkust. Kui Sinu metsas on haigeid ning kahjurite paljunemist soodustavaid puid, soovitame sanitaarraiet, mille käigus eemaldame haiged ja surnud puud.

Hooldusraieid tehakse üldjuhul noortes metsades, mistõttu on tulu asemel tavaliselt hoopis väljaminekud. Kuna hooldusraie lõpptulemusena paraneb puistu kvaliteet, suureneb seeläbi aga lõppraiest saadav tulu. Seega on tegelikult kõik nimetatud metsaraie liigid pikas perspektiivis metsaomanikule tulusad.

Metsaraie ja nõustamine Ankatransilt

Kui Sa ei ole kindel, milline metsaraie Sinu metsale kõige paremini sobiks ja kokkuvõttes kõige rohkem tulu tooks, küsi nõu meie spetsialistidelt: kontakt.