Metsanduse jätkusuutlikkuse tagab oskuslik metsade majandamine

Metsad on Eestile suure väärtusega, moodustades üle poole meie maismaast. Kuigi metsas kasvavaid puid loetakse taastuvaks energiaallikaks, ei tohi me metsade suhtes hooletuks muutuda, sest lisaks puidu müügist saadavale tulule on metsal hindamatu väärtus ka süsihappegaasi talletajana ja elukoosluste poolest. Millele me peame tähelepanu pöörama, et tagada metsanduse jätkusuutlikkus?

Metsa majandamine ja säästlik metsandus

Metsa majandamine või selle korraldamine on iga metsaomaniku kohustus. Majandamise all mõistetakse metsa uuendamist, kasvatamist, kasutamist ja kaitsmist. Seejuures tuleb järgida seaduseid ja ettekirjutisi, millest olulisemad leiad Metsa majandamise eeskirjast.

Metsanduse jätkusuutlikkusest rääkides on oluliseks mõisteks säästlik metsandus. See tähendab, et metsa majandamisel tagatakse selle uuenemisvõime ja elujõulisus, elustiku mitmekesisus, võime ka tulevikus neid funktsioone täita ning loomulikult ka tootlikkus. Viimane on eriti oluline erametsa omanikele, kelle sooviks on metsamaterjali, raieõiguse või metsamaa müügist tulu saada.

Jätkusuutlikkuse hindamine ja tagamine

Üheks olulisemaks indikaatoriks metsade säästlikkuse ja jätkusuutlikkuse hindamisel on aja jooksul raiutava puidu ja juurde kasvava puidu suhe. Kui puitu raiutakse rohkem kui seda juurde kasvab, siis see ohustab metsade bioloogilist mitmekesisust ja metsande jätkusuutlikkust. 2011-2020 aastateks koostatud Eesti metsanduse arengukavas on seatud eesmärk kasutada 12-15 miljonit m3 metsamaterjali aastas. Ligikaudu sama palju kasvab puid igal aastal juurde.

Et metsa tagavara uueneks ja raiutud puude asemele jõudsalt uusi kasvaks, on väga oluline panustada metsade kaitsesse ja uuendamisesse. Kaitsta tuleb metsa inimtegevuse ja loodusliku tegurite eest (näiteks kui puudel levivad seenkahjurid, tuleb teha sanitaarraiet). Uuendamine tähendab nii loodusliku uuenduse tekke ja arengu soodustamist kui ka maapinna ettevalmistamist, puuseemnete külvamist, puude istutamist ja metsakultuuri hooldamist.

Millised võimalused on metsa majandamiseks?

Erametsa omanikuna on sul oma metsa majandamiseks 3 võimalust:

  • majandad oma metsa ise,
  • tellid metsa majandamise metsafirmalt või metsaühistult,
  • metsa majandatakse kasutusvalduslepingu alusel (sarnaneb rendilepingule, kus rentija maksab rendileandjale tasu metsa ja seal kasvavate puude kasutamiseks).


Kui sa ei soovi metsa majandamisega tegeleda
, on üheks variandiks ka metsamaa müük – teenid kohest tulu ja vabaned ka kohustusest.

Kui sa ei ole kindel, küsi nõu spetsialistilt

Ankatrans on metsanduse sektoris tegutsenud juba üle 25 aasta. Kui sul on oma metsamaa kohta küsimusi, võta ühendust.