Metsa majandamine ja metsa majandamise eeskiri

Oskuslik metsa majandamine tagab metsanduse jätkusuutlikkuse, tõstab metsamaa väärtust ning toob metsaomanikule suurima tulu. Täna kirjutame sellest, mida metsa majandamine täpsemalt tähendab ja milliseid nõudeid seejuures järgida tuleb (metsa majandamise eeskiri).

Metsa majandamine jaguneb neljaks

Metsa majandamise all mõistetakse selle uuendamist, kasvatamist, kasutamist ja kaitsmist.

Metsa uuendamine on kohustuslik pärast metsaraiet või metsaosa hukkumist (näiteks põlengus). Uuendamise alla kuuluvad maapinna ettevalmistamine, puuseemnete külvamine, puude istutamine, metsakultuuri hooldamine ja muul viisil loodusliku uuenduse tekke ning arengu soodustamine.

Metsa kasvatamine tähendab metsa eest hoolitsemist ja selle elujõulisuse tagamist. Olulisemaks metsakasvatusvõtteks on hooldusraied, mille käigus raiutakse maha osa puid, et parandada allesjäänud puude kasvutingimusi, metsa kvaliteeti ja tootlikkust. Metsa kasvatamine on ka metsamulla vee- ja toiterežiimi reguleerimine ning maaparandussüsteemi projekteerimine ja ehitamine.

Metsa kasutamise alla kuuluvad nii küpsest metsast puidu varumine kui ka näiteks metsas jalutamine, telkimine, lõkke tegemine, marjade korjamine jmt. Viimased tegevused on lubatud avalik-õigusliku isiku omandis olevas metsas ja ka piiramata või tähistamata erametsas.

Metsa kaitsmise eesmärgiks on säilitada metsa kui ökosüsteemi ning vältida või vähendada majandusliku kahju tekkimist. Mets vajab kaitset nii inimtegevuse kui ka looduslike tegurite eest. Näiteks kui metsas on haiged või kahjurite paljunemist soodustavad puud, on vaja teha sanitaarraiet.

Soovitusi metsa majandamiseks annab metsa kohta koostatud metsamajandamiskava. Kava annab maaomanikule põhjaliku ülevaate metsa seisukorrast ja sisaldab ka planeeritavaid raided.

Metsa majandamise eeskiri toob välja peamised reeglid

Metsa majandamise eeskiri on metsaomanikule üks olulisemaid metsaseadusega seotud määrustest. Metsa majandamise eeskiri sätestab metsa raie, uuendamise ja kaitsmise põhinõuded ning metsauuendus- ja metsakaitseekspertiisi tellimise ja tegemise korra, et tagada metsa majandamise jätkusuutlikkus ja metsamajanduse hea tava järgimine. Näiteks on eeskirjas välja toodud erinevate raiete tingimused. Samuti on seal informatsiooni metsa kokkuveoteede, laoplatside, raielankide ning seemnepuudele esitatavat nõuete kohta.

 

Vaata lisaks: asjatundlik metsa majandamine Ankatransilt.