Metsa hooldusraie 3 liiki: valgustus-, harvendus ja sanitaarraie

Kui sinu metsas kasvavad puud liiga tihedalt, on haiged või jätab soovida puistu liigiline koosseis, on heaks abinõuks hooldusraie ehk osade puude eemaldamine. Hooldusraie käigus paranevad metsa kasv ja areng ning tulemuseks on kvaliteetsem mets. Miks hooldusraie ära tasub ja millised on selle liigid? 

Peamised põhjused hooldusraie tegemiseks

Tänu professionaalsele hooldusraiele:

  • saame reguleerida puistu liigilist koosseisu,
  • paranevad puude kasvutingimused,
  • suureneb puude tormi- ja lumekindlus,
  • kasvab metsa tootlikkus,
  • paraneb puidu kvaliteet.


Noores metsas tähendavad raied alguses peamiselt vaid väljaminekuid, kuid need on hädavajalikud, et noor mets väärtuslikuks puistuks kujuneks. Nii on Sul lõppraiet tellides suuremat tulu loota. Kokkuvõttes tõuseb metsa hooldamise tulemusena Sinu metsa ja seal olevate puude väärtus.

Hooldusraie jaguneb kolmeks: valgustus, harvendus- ja sanitaarraie.

1. Valgustusraie parandab valgustus- ja toitetingimusi

Valgustusraiega kujundame selguseta alades ja noorendikes liigilist koosseisu ning parandame põhilise puuliigi toite- ja valgustingimusi. Valgustusraie käigus raiume välja eelkõige loodusliku tekkega kiirekasvulised ja vähemväärtuslikud puuliigid, mis muidu segaks peamise puuliigi kasvu. Kui väärtuslikud puuliigid kasvavad liiga tihedalt, harvendame vajadusel ka neid. Kui valgustusraie tegemata jätta, ei pruugi puistu kujuneda soovitud liigilise koosseisuga.

Valgustusraiest tarbe- ega küttepuitu üldjuhul ei saa, küll aga võid kulud tagasi teenida juba esimesel harvendusraiel.

2. Harvendusraie suurendab metsa juurdekasvu

Harvendusraieid teeme tavaliselt 20-40 aastastes metsades. Harvendusraie käigus raiume välja kuni 30% puudest, et luua ülejäänud puudele paremad kasvutingimused. Harvendusraie tulemusena väheneb puude konkurents vee ning mineraal- ja toitainete üle ning allesjäävad puud saavad eluks vajalikud ained mullast paremini kätte. Samuti tõuseb mulla viljakus raiejäätmete lagunemise tulemusena. Nii suureneb metsa juurdekasv ja paraneb puidu kvaliteet.

Harvendusraiet võib teha korduvalt ning kuna saadud puit leiab enamasti kasutust, saab sealt ka tulu teenida.

3. Sanitaarraie takistab kahjurite paljunemist

Sinu mets vajab sanitaarraiet, kui seal on haigeid ja kahjurite paljunemist soodustavaid puid. Nagu nimigi viitab, on sanitaarraie vajalik metsa tervisliku seisundi parandamiseks. Sanitaarraie käigus raiume nakkusallikaks olevad ja kahjurite paljunemist soodustavad puud, samuti surnud ja surevad puud. Seejuures on meie eesmärgiks säilitada bioloogiline mitmekesisus, kuna surnud puud on elupaigaks paljudele metsaasukatele.

Sanitaarraiet võib vajadusel teha mistahes vanusega puistus.

Asjatundlik hooldusraie Ankatransilt

Kui Sinu mets vajab hooldusraiet, võta meiega ühendust. Ankatransil on 25 aastat kogemusi metsanduse valdkonnas, vajalikud teadmised ja tänapäevased seadmed. Vaata lisaks: metsa ülestöötamine ja hooldus.