Metsa hooldus tasub end tulevikus kuhjaga ära

Seda, et aias ja põllul kasvavate taimede eest tuleb hoolitseda, kui tahame saaki saada, teavad kõik. Täpselt samamoodi tuleb hoolt kanda ka metsa eest. Hea peremees kujundab metsa nii, et seal kasvaksid väärtuslikumad puuliigid ning metsast saadav puit oleks niisugune, mille eest makstakse parimat hinda – jäme, sirge, väheste oksakohtadega, haigustest puutumata.

Loo parimatele puuliikidele sobivad kasvutingimused

Kuusk ja mänd on hinnatumad kui lehtpuud, et aga viimased kasvavad kiiremini, siis on vaja okaspuid aidata, et nad omavahelises võistluses lehtpuudele alla ei jääks. Sellepärast tehakse 5 -20 aasta vanustes metsades valgustusraiet. Maharaiutud puud on tavaliselt nii peenikesed, et nende metsast väljavedamine ei tasu ära, küll aga teenib sel moel kujundatud mets ükskord omanikule suuremat tulu.

Harvendusraiet tehakse metsas, mille puude keskmine läbimõõt 1,3 meetri kõrguselt on vähemalt 8 cm. Töö käigus raiutakse välja madalad, kõverad, okslikud ja haiged puud, et teistele jääks rohkem ruumi ja valgust ning nende tüved kasvaksid jämedamaks. Väljaraiutud puud on juba piisavalt suured, et nende müügist tulu saada. Kui aga harvendusraiet teha üksnes hetkekasu silmas pidades, siis võib juhtuda, et raiutakse maha ka need puud, mis 10-20 aasta pärast palju rohkem raha sisse oleksid toonud. Tavaliselt ei tehta harvendusraiet 10-20 aastat enne lageraiet, keelatud on seda teha sagedamini kui kord viie aasta tagant.

Sanitaarraiet tuleb teha vajadust mööda, selle eesmärk on kõrvaldada haiged, kahjustatud, surnud ja surevad puud. Tavaliselt tehakse sanitaarraiet vanemates metsades.

Anna uuele põlvkonnale võimalus

Kui metsa eluring saab täis, siis viiakse läbi uuendusraie. Hea peremees jälgib, et raielank ei oleks liiga suur, sest siis jäävad noored puud tuule eest kaitsmata, samuti võib maapind soostuda. Raielangi maksimaalne võimalik suurus on 7 hektarit, keskmiselt aga 2 hektarit.

Raielangile jäetakse kasvama seemnepuud, millest hakkab kasvama uus mets. Et takistada metsakahjurite levikut, tuleb mets raiejäätmetest puhastada.

Kui soovitakse, et võimalikult kiiresti hakkaks kasvama teatud liiki mets, siis võib külvata seemneid või istutada seemikuid.

Metsa hooldus on töö, mis nõuab teadmisi ja kogemusi. Kui tahad, et sinu mets annaks raieküpseks saades suurimat võimalikku tulu, siis usalda metsa hooldus inimestele, kes asja tunnevad. Meie kogemustest võid lähemalt lugeda siit: http://metsamaa.eu/metsa-hooldus.